Vedtekter

1. Foreningens navn

Foreningens navn skal være Oppdal Hytteforening.

2. Medlemsskap

2.1 Rett til medlemskap har, alle over 18 år, som eier/leier fritidsbolig, ferieleilighet, spikertelt i Oppdal kommune. I forbindelse med påmelding oppgis gbr eller lignende identifikasjon for spikertelt og leiligheter. Det er en stemme pr. betalt medlemskap under møter/generalforsamlinger.

2.2 Innmelding kan skje gjennom forening/veilag eller individuelt.

2.3 Dersom styret finner det hensiktsmessig åpnes det for at andre kan få melde seg inn som støttemedlemmer.  

2.4 Medlemsåret er kalenderåret.

2.5 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

2.6 Der medlemmer er tilsluttet gjennom sin hytteforening, er hytteforeningen ansvarlig for betaling av kontingenten. Er betaling ikke skjedd innen en måned etter utsending av faktura avsluttes medlemskapet. Hytteforeninger og veilag kan få egne frister.

3. Foreningens formål:

3.1 Arbeide for at alle forhold av felles interesse for medlemmene blir ivaretatt på best mulig måte.

3.2 Å fungere som et informasjonsorgan for våre medlemmer angående alle relevante saker.

3.3 Samarbeide og utfordre Oppdal kommune i spørsmål som angår medlemmene.

3.4 Opptre som en paraplyorganisasjon for de mange veilagene som er kollektive medlemmer.

4. Økonomi

4.1 Til forumets drift innkreves en medlemskontingent pr. år. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

4.2 Styret har også anledning til å finne andre alternative inntektskilder.

5. Organisasjon

5.1 Foreningen ledes av et styre på 5‐7 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene har møte‐, men ikke stemmerett i styret. Varamedlemmene prioriteres 1. varamedlem og 2. varamedlem og trer inn i prioritert rekkefølge, som fullverdige medlemmer ved frafall i arbeidsperioden. Ved høyere frafall enn to styremedlemmer i arbeidsperioden, kan styret erstatte disse ved å invitere andre medlemmer av Oppdal hytteforening inn som assosierte styremedlemmer.
De to valgte varamedlemmene har status som valgkomite. Valgperioden er 2 år. Antall medlemmer i neste års styre bestemmes av det sittende styre som en del av årsmøteforberedelsene. I tillegg velges en revisor hvert år.

5.2 Et gyldig styrevedtak krever et simpelt flertall, forutsatt at minst 50% av sittende styre stiller.‍

6. Daglig Leder

6.1 Styret kan tilsette daglig leder dersom foreningens økonomi tilsier dette, og utarbeider instruks for daglig leder.

7. Årsmøtet

7.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av juni påfølgende år. Styret skal med minst 1 måneds varsel innkalle til årsmøtet. Saksliste, styrets beretning og revidert regnskap skal gjøres tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling og avholdelse kan
skje elektronisk.

7.2 Årsmøtet velger møteleder og referent, samt 2 personer til å underskrive møtereferatet sammen med møteleder.

7.3 Årsmøtet behandler: a) Styrets beretning b) Årsregnskap i revidert stand c) Fastsettelse av kontingent d) Innkomne forslag: Forslag til saker må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet. Valg av:1 leder, 2 styremedlemmer, 3 varamedlemmer og 4 revisor.

7.4 På årsmøtet har alle fremmøtte/deltakende medlemmer stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

7.5 Til gyldig vedtak kreves vanlig flertall når annet ikke er bestemt. I tilfelle stemmelikhet avgjøres saken ved møte leders dobbeltstemme. Avstemming skjer skriftlig/anonymt hvis noen ber om det.

7.6 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller medlemmer som representerer minst 10% av stemmene ber om det.

7.7 Avholdelse av ekstraordinært årsmøte skjer med samme tidsfrist for kunngjøring som ordinært årsmøte.

8. Vedtekstendring

8.1 Vedtektsendring kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og kan fremsettes av styret eller medlem som innehar minst 10 % av stemmene. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall.

9. Oppløsning / fusjon

9.1 Forslag om oppløsning eller fusjon med annen organisasjon med tilsvarende formål, kan fremsettes av styret eller av medlemmer som representerer minimum 10% av foreningens stemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede, og skal sendes foreningens medlemmer minst en måned før frist for innkalling til ordinært eller ekstraordinært årsmøte, der forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære årsmøte, som innkalles med en måneds varsel.

9.2 Vedtak om fusjon eller oppløsning krever minst ¾ flertall på det besluttende årsmøte.‍

10. Foreningens midler ved oppløsning

10.1. Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal årsmøtet treffe beslutning om anvendelsen.

11. Eksklusjon

11.1 Foreningen kan ekskludere et medlem som i vesentlig grad har handlet i strid med foreningens vedtekter, motarbeider dens formål, opptrer i strid med eller ikke overholder foreningens vedtak, ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, misbruker foreningens logo/navn eller har skadet foreningens omdømme.

11.2 Styret avgjør om medlemmet ekskluderes eller suspenderes inntil saken er behandlet på etterfølgende årsmøte. Et medlem som ekskluderes av styret, kan anke avgjørelsen inn for årsmøtet. Årsmøtet avgjør anken hvor det kreves 2/3 flertall for eksklusjon.

11.3 Ekskluderte medlemmer skal ha anledning til å tale sin sak overfor styre og i eventuell etter følgende årsmøtebehandling.

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..