08.01.2024
Medlemsnytt

Høringsuttalelse for ny feie og tilsynsforskrift i Oppdal kommune

Oppdal hytteforening har sendt inn høring til forslag om ny «Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg». Kommunens forslag til § 4 om gebyr gir urettferdige utslag og vi mener at hele forslaget må omarbeides. Vi mener at gebyrene må differensieres basert på den enkelte eiendoms behov, og at forskriften skal pålegge Oppdal kommune å gjøre denne differensieringen.

Forslag fra OHF til ny § 4. Gebyr:

Årlige gebyrinntekter skal fullt ut dekke inn kostnadene ved levering av tjenestene som denne
forskriften regulerer, jamfør selvkostforskriften § 8 første ledd første punktum. Dette hindrer
likevel ikke at kommunestyret for det enkelte år kan vedta at gebyrgrunnlaget skal utgjøre en
mindre del av samlet selvkost, jamfør selvkostforskriften § 8 første ledd andre punktum.

Gebyrene blir fastsatt årlig av kommunestyret og fremgår av kommunens årlige
budsjettvedtak. Kommunen skal differensiere gebyrene ut fra den enkelte eiendoms
behovsprøvde frekvens for henholdsvis feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Behovsprøvd
frekvens skal være basert på faglige kriterier alene.

Gebyrene og differensiering fremgår av kommunens årlige budsjettvedtak.
Gebyrene innkreves fra eier av byggverk med ett eller flere fyringsanlegg, basert på den
tjenesten som blir utført på respektiv eiendom.

Gebyr for tilsyn med fyringsanlegg kreves inn per fyringsanlegg.
Gebyr kan kreves inn senest 1 måned etter utført tilsyn/ feiing.

Dersom det ikke er kjørbar veg fram til eiendommen kan eieren belastes et tillegg i det
ordinære gebyret. Tillegget skal reflektere tjenesteyterens reelle merkostnader.
Retningslinjer for bestemmelse av, og rammer for tillegget fremgår av kommunens
budsjettvedtak. Eier skal gis anledning til å kompensere manglende veitilgang ved å
tilrettelegge forholdene slik at tilleggsgebyret utgår.

Dersom kommunen, etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke kan utføre tjenesten så
kan kommunen kreve et særskilt gebyr i tillegg til årsgebyret. Tillegget skal reflektere
tjenesteyterens reelle merkostnader. Retningslinjer for bestemmelse av, og rammer for
tillegget fremgår av kommunens budsjettvedtak.

Krav på gebyr etter brann‐ og eksplosjonsvernlovens § 28 er tvangsgrunnlag for utlegg og
kan innkreves av skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.

Les hele vår høringsuttalelse: Høringsuttalelse for ny feie og tilsynsforskrift i Oppdal kommune

Se flere artikler

Se alle artikler
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer
17.03.2024
Besøksstrategi for Oppdal frem mot 2035

Oppdal Hytteforening har vært involvert i arbeidet som startet for to år siden, og planen ble vedtatt av kommunestyret den 14. mars 2024. I arbeidet har en bred gruppe aktører blitt involvert, inkludert representanter fra besøksnæringen, frivillige organisasjoner, landbruket, fritidsinnbyggere og det offentlige i arbeidet med å utforme besøksstrategien. Totalt svarte 488 personer på spørreundersøkelsen. Av disse var 59% fritidsinnbyggere, 38% fastboende og 3% turister.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..