31.08.2023
Medlemsnytt

Ny eiendomsskattetaksering av bolig- og fritidseiendommer i Oppdal ble vedtatt i kommunestyremøte 31.08.2023

Oppdal kommune skriver ut eiendomsskatt på grunnlag av takster på eiendom vedtatt i 2012. For at kommunen skal kunne fortsette å kreve inn eiendomsskatt i samsvar med eiendomsskatteloven, må det fastsettes nye takster som skal gjelde for utskriving av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2025. Taksten skal fastsettes etter markedsverdi, så mange kan få en solid økning i skatteregningen fra Oppdal kommune fra 2025.

Flertall for kommunedirektørens forslag:

«Det gjennomføres ny allmenn taksering i 2024 for å fastsette nye takster som skal danne grunnlag for utskriving av eiendomsskatt i Oppdal kommune fra og med 2025. Planlegging av takseringsprosjektet starter høsten 2023 og alle eiendommene befares og takseres i løpet av 2024.

Kostnader med gjennomføring av kommunaltaksering (anslått til ca. 5 millioner kroner i 2024 og til ca. kr. 500.000 i2025) finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Beløpene innarbeides i budsjettet for 2024 og 2025».

50% av eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger i Oppdal går til infrastrukturfondet (fellesgoder)

Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal avsettes et beløp tilsvarende 50% av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger til infrastrukturfondet. Kommunestyret vedtar hvilke aktiviteter som skal finansieres av infrastrukturfondet i forbindelse med behandlingen av det årlige budsjettet.

Fellesgoder er en økonomisk betegnelse på ikke-kommersielle tjenester som kort fortalt: «alle ønsker, men ingen vil betale for».

I Masterplan for Oppdal pekes det på finansiering av fellesgoder som en grunnleggende forutsetning for videre vekst og verdiskapning for næringslivet i Oppdal. Oppdal Næringsforening opprettet derfor i 2015 prosjektet Finansiering av fellesgoder i samråd med Oppdal kommune. Aktiviteten ble i 2019 overført til Fellesgoder Oppdal AS, et selskap som er heleid av ONF.

Bidragsytere i fellesgoder er:

  • Næringslivet i Oppdal
  • Grunneiere som selger hyttetomter
  • Oppdal kommune


Infrastrukturfondet kommer fra eiendoms-skatteinntektene, med en årlig avsetning på 4,7 millioner kroner. I budsjettet for 2023 er det budsjettert med at midlene fordeles slik:

Fastsetting av nye eiendomsskattetakster 2023

Budsjett Oppdal kommune 2023

Se flere artikler

Se alle artikler
11.09.2023
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og merknader til kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening har sendt innspill om friluftsinfrastruktur og fortetting i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel har vi sendt inn merknader til mål 9 om bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Les mer
01.09.2023
Fritidsboligundersøkelsen 2023

Fritidsboligundersøkelsen er gjennomført av Nasjonalparken Næringshage på vegne av Oppdal kommune. Målet med fritidsboligundersøkelsen er å gi Oppdal kommune økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier. De sier selv at resultatene vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging og videreutvikling.

Les mer
30.08.2023
Nå risikerer du tvangsmulkt ved feil hytteinngjerding. Har du rett inngjerding på din hytte?

Tvangsmulkt ved feil inngjerding på hytta er nå tatt i bruk i Oppdal kommune. Har du rett inngjerding på din hytte? Tvangsmulkten er på 5000,- ved overtredelse, og løpende tvangsmulkt på kr 1000,- pr. dag om forholdet ved feil inngjerding ikke rettes innen fristen.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..