11.09.2023
Medlemsnytt

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og merknader til kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening har sendt innspill om friluftsinfrastruktur og fortetting i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel har vi sendt inn merknader til mål 9 om bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Innspill til kommuneplanens arealdel 2019-2030:

Friluftsinfrastruktur

Oppdal Hytteforening (OHF) mener at alt av friluftsinfrastruktur, som skiløyper, sykkelstier, turstier, friluftsarenaer, bålplasser og gapahuker må være med i kommuneplanens arealdel. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, bygge en god infrastruktur med toaletter, parkeringsplasser og spisemuligheter ved utfartsområdene er tilbud fritidsbefolkningen etterlyser.

OHF har innspill om:

  • regulering av stamløypenettet anno 2015, slik det var lovet da vi kjøpte oss hytte her
  • profesjonell drift av stamløypenettet
  • skiløyper på vei for å sikre lang sesong og et forutsigbart skiløypetilbud


Fortetting

I forslaget til ny kommuneplanens samfunnsdel legges det vekt på en bærekraftig utvikling og et sunt forhold mellom fastboende, fritidsboende, beiteinteresser og landskapsvern. Fortetting er et av samfunnets svar på å bedre utnyttelsen og balansen mellom menneskepåvirket og uberørt natur.

Som det fremgår av samfunnsdelen, forventes en utvikling hvor tomtene blir mindre, at bebyggelsen klynges sammen i større grad og at en derved oppnår en bedre utnyttelse av de arealene som samfunnet stiller til rådighet for bebyggelse.

I denne konteksten blir dagens bestemmelser rigide og statiske, og tar ikke inn over seg den nye utviklingen.

Merknader om:

  • fortetting i nye felt
  • fortetting i eksisterende, bebygde felt
Les hele vårt innspill: Innspill til kommuneplanens arealdel 2019-2030

Merknader til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033:

Mål 9: Bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning

OHF mener at et moderne, fremtidsrettet og utbygd sti- og løypenett er en forutsetning for at Oppdal kommune skal lykkes i å tilby det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.

Fritidsinnbyggerne bidrar til kommunens og næringslivets inntektsgrunnlag på en måte som muliggjør steds- og næringsutvikling. Historisk ser man at en betydelig andel fritidsinnbyggere ikke oppfatter seg inkludert, men snarere som et nødvendig onde i Oppdalssamfunnet. OHF mener at en vellykket modernisering og videreutvikling av Oppdal forutsetter en tettere samhandling mellom Oppdal kommune og fritidsinnbyggerne.

Innspill om:

  • sti og løypenett  
  • samarbeid mellom kommune og fritidsinnbyggere
Les hele vårt innspill: Merknader til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033

Se flere artikler

Se alle artikler
25.01.2024
Oppdal hytteforening etterlyser regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere

Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Derfor har vi nå etterlyst at Oppdal kommune lager et regelverk for sine innbyggere.

Les mer
08.01.2024
Høringsuttalelse for ny feie og tilsynsforskrift i Oppdal kommune

Oppdal hytteforening har sendt inn høring til forslag om ny «Forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg». Kommunens forslag til § 4 om gebyr gir urettferdige utslag og vi mener at hele forslaget må omarbeides. Vi mener at gebyrene må differensieres basert på den enkelte eiendoms behov, og at forskriften skal pålegge Oppdal kommune å gjøre denne differensieringen.

Les mer
18.12.2023
Kronikk i lokalavisen: Er allemannsretten i Oppdal truet?

Oppdal Hytteforening (OHF) erfarer et økt press på betaling for skiløyper og parkering i de viktigste friluftsområdene. Vi lurer på hvor grensene går for hva kommersielle aktører kan gjøre med hjemmel i allemannsretten.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..