11.09.2023
Medlemsnytt

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og merknader til kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening har sendt innspill om friluftsinfrastruktur og fortetting i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel har vi sendt inn merknader til mål 9 om bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Innspill til kommuneplanens arealdel 2019-2030:

Friluftsinfrastruktur

Oppdal Hytteforening (OHF) mener at alt av friluftsinfrastruktur, som skiløyper, sykkelstier, turstier, friluftsarenaer, bålplasser og gapahuker må være med i kommuneplanens arealdel. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, bygge en god infrastruktur med toaletter, parkeringsplasser og spisemuligheter ved utfartsområdene er tilbud fritidsbefolkningen etterlyser.

OHF har innspill om:

  • regulering av stamløypenettet anno 2015, slik det var lovet da vi kjøpte oss hytte her
  • profesjonell drift av stamløypenettet
  • skiløyper på vei for å sikre lang sesong og et forutsigbart skiløypetilbud


Fortetting

I forslaget til ny kommuneplanens samfunnsdel legges det vekt på en bærekraftig utvikling og et sunt forhold mellom fastboende, fritidsboende, beiteinteresser og landskapsvern. Fortetting er et av samfunnets svar på å bedre utnyttelsen og balansen mellom menneskepåvirket og uberørt natur.

Som det fremgår av samfunnsdelen, forventes en utvikling hvor tomtene blir mindre, at bebyggelsen klynges sammen i større grad og at en derved oppnår en bedre utnyttelse av de arealene som samfunnet stiller til rådighet for bebyggelse.

I denne konteksten blir dagens bestemmelser rigide og statiske, og tar ikke inn over seg den nye utviklingen.

Merknader om:

  • fortetting i nye felt
  • fortetting i eksisterende, bebygde felt
Les hele vårt innspill: Innspill til kommuneplanens arealdel 2019-2030

Merknader til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033:

Mål 9: Bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning

OHF mener at et moderne, fremtidsrettet og utbygd sti- og løypenett er en forutsetning for at Oppdal kommune skal lykkes i å tilby det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.

Fritidsinnbyggerne bidrar til kommunens og næringslivets inntektsgrunnlag på en måte som muliggjør steds- og næringsutvikling. Historisk ser man at en betydelig andel fritidsinnbyggere ikke oppfatter seg inkludert, men snarere som et nødvendig onde i Oppdalssamfunnet. OHF mener at en vellykket modernisering og videreutvikling av Oppdal forutsetter en tettere samhandling mellom Oppdal kommune og fritidsinnbyggerne.

Innspill om:

  • sti og løypenett  
  • samarbeid mellom kommune og fritidsinnbyggere
Les hele vårt innspill: Merknader til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033

Se flere artikler

Se alle artikler
21.04.2024
Årsmøteinnkalling 2024 i Oppdal Hytteforening

Invitasjon til digitalt årsmøte tirsdag 21. mai, kl. 20.00.

Les mer
20.02.2024
Svar fra Oppdal kommunne angående lysforurensing og fyrverkeri

Oppdal hytteforening har etterlyst regelverk rundt lysforurensing og fyrverkeri for Oppdals fritidsinnbyggere Vi får stadig henvendelser fra medlemmer om å ta hensyn til dyr på nyttårsaften, og om opplyste hyttebyer i fjellheimen når det ikke er folk til stede på hyttene. Nå har vi fått svar fra Oppdal kommune.

Les mer
18.03.2024
Pressemelding om eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatteseddelen er informasjon til eier om hva taksten er fastsatt til på eiendommen og hvilket skattegrunnlag som er benyttet for å beregne skatten. Kommunen er pliktig til å sende eiendomsskatteseddel ved den årlige utskrivingen av eiendomsskatt selv om det ikke har skjedd endringer.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..