02.10.2022
Medlemsnytt

Slutt med klattvis fortetting

Oppdal Hytteforening reagerer på at kommunedirektøren vil si ja til fortetting i et hyttefelt som politikerne tidligere har sagt nei til. Stavåløkka Østre har vært gjennom flere runder med fortetting de siste 20 årene og det er relativt kort tid siden forrige runde.

Slutt med klattvis fortetting – vi etterlyser mer helhetlig planarbeid som skaper mindre konflikter og støy

Oppdal Hytteforening (OHF) reagerer på saksprosessen og den uforutsigbarhet planarbeidet har medført for våre medlemmer. Vi vil utfordre politikerne til ansvarlighet og avvise denne fortettingen basert på følgende begrunnelser.

Forutsigbarhet som hytteeier i Oppdal kommune

Stavåløkka Østre har vært gjennom flere runder med fortetting de siste 20 årene og det er relativt kort tid siden forrige runde. Flere av hytteeierne har i kjøpsprosessen med grunneier fått lovnad om at feltet er ferdig regulert og at ytterligere fortetting ikke er aktuelt. Likevel fortsetter fortettingen i stadig nye planprosesser.Det oppleves frustrerende og urettferdig at det er så uforutsigbart å eie fritidseiendom i Oppdal.

Hensynet til eksisterende fritidsinnbyggere og deres trivsel

De foreslåtte tomtene i det øverste feltet er tett regulert i feltets fellesområder. Feltets korridor som gir adkomst til marka, er foreslått endret. Adkomsten som nå er planlagt er vesentlig dårligere enn gjeldende reguleringsplan og vil medføre at det blir vanskeligere for eksisterende hytteeiere å komme seg ut i marka. Kommunedirektørens forslag er skilting, OHF mener at det ikke er en god løsning. Skilting egner seg for etablerte turstier, men ikke som løsning for å komme seg ut i marka. Gjentatt fortetting i feltet har medført kontinuerlig bygging og støy for eksisterende hytteeiere. En ny fortetting vil medføre ytterligere forlengelse av byggeperioden. Eksisterende fritidsinnbyggere må i tillegg bære økte kostnader på veivedlikehold som en konsekvens av byggeaktiviteten.

Hensynet til miljø og sikkerhet for eksisterende fritidsbebyggelse

Feltet har allerede i dag utfordringer med vann og overvann. Dette er en problematikk som vil forsterke seg med klimaendringene. Det vil være enda viktigere i framtida å sikre de grønne lommene og myrområdene som finnes i området for å håndtere overvannsproblematikken. Oppdal kommune har en klar strategi på å unngå nedbygging av myrområder.

I den foreslåtte fortettingen er flere av tomtene plassert i myrområdene, det vil være høy risiko knyttet til å fjerne myra som et viktig vannmagasin! Det er og forblir Oppdal kommune som er ansvarlig for overvannsproblematikken i en vedtatt reguleringsplan.

Hensynet til miljø og sikkerhet for natur og dyreliv

Det er fremlagt flere innspill på at dette allerede er et presset område med hensyn på arealutnyttelse, både når det gjelder korridorer for beitedyr og lokal fauna. Friluftskvalitetene i området blir også betydelig forringet med ytterligere fortetting.

Saken er allerede behandlet og avvist i BYAR

Utvalg for bygg-og arealplansaker vedtok i utvalgsmøte den 21.06.2022 å avslå forslaget om planendring for Stavåløkken Østre begrunnet med forholdet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur, samt generelt press på naturressurser. Nå er saken påklaget til ny behandling i kommunestyret, men det er ingen fakta som er endret siden BYAR tok en tydelig anbefaling om å ikke godkjenne ytterligere fortetting.

Vilkårene for en eventuell godkjenning må spisses med krav om konsekvenshåndtering og tiltak.

I planforslaget er det lagt inn en tilrådning om «For å redusere faren for overvannsflom tillates fjerning av gras og kvist som tetter bekkeløp i planområdet. Rensk av veggrøfter, stikkrenner... skal utføres ved behov».Oppdal Hytteforening mener at ordlyden i forslaget ikke er tilstrekkelig tydelig med tanke på ansvarsforhold, og vi mener risikoen er høy for at det er hytteeierne, ikke grunneier, som blir sittende igjen med konsekvensene av fortettingene med en slik formulering. OHF mener det må stilles krav om ansvarsforhold for tiltakene i planforslaget.

OHF mener at foreslått tiltak om at «Ferdselsårer i området må merkes bedre»ikke vil løse kjernen i problemet med at det faktisk blir fysisk vanskelig å komme frem på grunn av fortetting og at det føles mer inngripende for hyttenaboene å gå over andres tomt på vei til marka.

Det er også foreslått en tilrådning om «at det dokumenteres nok vannkapasitet før igangsetting».Oppdal Hytteforening mener at særlig siden hyttefeltet allerede i dag har opplevd mangelfull vannkapasitet, bør ansvarsforhold ved en forverring av situasjonen tydeliggjøres. OHF frykter at eksisterende hytteeiere må bære risikoen og konsekvensene av en framtidig manglende vannkapasitet.

Oppdal kommunes planarbeid og strategi med sin fritidsbebyggelse

Oppdal Hytteforening har tidligere etterlyst et mer helthetlig planarbeidmed lengre varighetsomsikrerforutsigbarhet samtbedre ivaretakelse av infrastruktur. En stadig «klatting» med nye planer om fortetting skaper uforutsigbarhet, frustrasjon og et konfliktnivå som ingen er tjent med. Oppdal kommune har hatt en eksplosiv hyttevekst de siste åra. Fortsatt har kommunen svært mange ferdig regulerte tomter tilgjengelig i andre felt som andre grunneiere ønsker omsatt. Rett ved Stavåløkka ligger et nabofelt med ca. 70 ferdigregulerte tomter.

OHF mener omsetning av allerede regulerte tomter burde fått prioritet foran en konfliktskapende fortetting.OHF mener at et mer helhetlig planarbeid ville gitt både grunneiere, utbyggere og fritidsinnbyggere større forutsigbarhet.Oppdal Hytteforening mener at fortetting kan være relevant og aktuelt i enkelte tilfeller, men i dette tilfellet er det overveldende mange negative konsekvenser, og kun en kortsiktig økonomisk gevinst for grunneier.

Oppdal kommune har et ansvar for å ivareta også eksisterende hytteeiernes interesser i planarbeidet. Et kortsiktig fokus på økonomisk gevinst vil på lang sikt påvirke Oppdals omdømme som en attraktiv kommune å etablere seg i som fritidsinnbygger.

Vi vil gi vår tydelige anbefaling til politikerne i Oppdal om å følge BYARs anbefaling i denne saken!

Vennlig hilsen Oppdal Hytteforening,
en organisasjon for fritidsinnbyggere og hytteforeninger i Oppdal

Se flere artikler

Se alle artikler
11.09.2023
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og merknader til kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune

Oppdal Hytteforening har sendt innspill om friluftsinfrastruktur og fortetting i kommuneplanens samfunnsdel. I kommuneplanens arealdel har vi sendt inn merknader til mål 9 om bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning.

Les mer
01.09.2023
Fritidsboligundersøkelsen 2023

Fritidsboligundersøkelsen er gjennomført av Nasjonalparken Næringshage på vegne av Oppdal kommune. Målet med fritidsboligundersøkelsen er å gi Oppdal kommune økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier. De sier selv at resultatene vil bli brukt i kommunens framtidige planlegging og videreutvikling.

Les mer
30.08.2023
Nå risikerer du tvangsmulkt ved feil hytteinngjerding. Har du rett inngjerding på din hytte?

Tvangsmulkt ved feil inngjerding på hytta er nå tatt i bruk i Oppdal kommune. Har du rett inngjerding på din hytte? Tvangsmulkten er på 5000,- ved overtredelse, og løpende tvangsmulkt på kr 1000,- pr. dag om forholdet ved feil inngjerding ikke rettes innen fristen.

Les mer

Bli medlem

Oppdal Hytteforening skal være en aktiv part i forhold til kommunen og politikerne. Vi skal snakke hytteeiernes sak, være en pressgruppe og en viktig ressurs for fritidsinnbyggerne i Oppdal. For å klare dette, må vi være mange sammen!

Kontakt oss

Fyll ut det digitale skjemaet slik at vi kan besvare deg fortest mulig

Takk! Meldingen din har blitt sendt
Ups! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen..